Hamnen

Utsläpp farliga för hälsan

Hamnen Artikeln publicerades

Utsläppen från färjorna i Ystads hamn är en fara för hälsan. Det beskedet kommer från Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

– Det här ger oss svart på vitt stöd i processen mot rederierna och kraven på dem att vidta åtgärder, säger Rickard Sandberg, chef för Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Luftföroreningar anses vara ett av de viktigaste hoten mot människors hälsa. Efter att ha fått ta emot en mängd klagomål från boende i Ystad om obehaglig lukt och irritation i luftvägar och ögon har Rickard Sandberg vänt sig till forskarna i Lund för att få ett utlåtande om luftkvaliteten i Ystad.

Utlåtandet kom i går, lagom till ett möte i dag, torsdag, då miljöförbundet träffar representanter för hamnbolaget och rederierna

Som bekant har miljöproblemen och vad som kan göras åt utsläpp från färjetrafiken i hamnen diskuterats länge.

– Vi tycker att det har gått för långsamt och vill gå snabbare fram, säger Rickard Sandberg.

"Sammantaget finns från miljömedicinskt synpunkt starka skäl att försöka reducera utsläppen av framförallt partiklar, men även NOx (kväveoxid). Utsläppen från sjöfarten har stor betydelse", skriver bland andra Maria Albin, överläkare vid Skånes Universitetssjukhus i utlåtandet.

Där konstateras att ett flertal studier visar att även måttligt förhöjda halter av små partiklar leder till ökad dödlighet och sjukdomar.

Skåne är särskilt drabbat på grund av närheten till kontinenten.

"Antalet förtida dödsfall på grund av luftföroreningar beräknas här vara 950 per år, med i genomsnitt tio månader kortare livslängd i städerna och i genomsnitt sju månader kortare livslängd på landsbygden", heter det i rapporten.

Utlåtandet tar fasta på utsläppen från färjorna av partiklar, kvävedioxid och svaveldioxid.

I hamnområdet, speciellt vid terminalen för Bornholmsfärjan och hamnkontoret, överskrids miljömålsnormerna för utsläpp av kvävedioxid. Även i innerstan överskrids miljönormerna.

Halterna är högst på våren.

– Det beror på vindarna, och på att vattnet och lufttemperaturen är kall och gör att föroreningarna inte stiger, säger Rickard Sandberg.

Även normerna för utsläpp av partiklar överskrids.

En spridningsberäkning som Svenska Miljöinstitutet gjorde i Ystad 2007 visade att farttyg som låg vid kaj var den största källan till luftföroreningar, större än vägtrafiken.

Vid Avdelningen för yrkes- och miljömedicin har man också analyserat en enkät som gjordes 2008 om hälsa och miljö i Skåne. 28 000 svarade.

Det framgår att Ystadsborna var mer besvärade av luftföroreningar än invånare i andra städer. Var fjärde Ystadsbo var besvärad, var tionde i jämförbara kommuner.

Vid torsdagens möte om hamnmiljön ska Rickards Sandberg åter ställa krav på att förbättra hamnmiljön. Han nämner elanslutning av färjorna och katalysatorer även på hjälpmotorerna, som är igång när fartygen ligger i hamn, som ett par sätt att förbättra miljön.