Insändare

Familjecentral viktig i kampen mot droger

Ortsdatering Artikeln publicerades

Vi, Liberalerna, fick en fråga från en medborgare om var vi står socialpolitiskt och särskilt då hur vi ser på droganvändandet i Skurup.

Trots vårt partinamn är vi inte liberala när det gäller droger. Vi känner en oro för utvecklingen främst bland unga i kommunen.

Historiskt har Skurup haft en bra organisation kring helheten vad gäller barn och unga, inte minst för de med extra behov och stöd. Det fanns en ambition att hålla ihop de sociala frågorna vilket gjorde att barnomsorg, skola, individ och familj organiserades under samma förvaltning med en gemensam chef och vilket innebar att färre ramlade mellan stolarna när resurserna var samlade.

Detta var i början på 2000 och det var så pass banbrytande att kommunen tog emot studiebesök från hela landet.

Under förra mandatperioden gick Skurup över till en traditionell organisation i hopp om att skolan skulle få en tydligare styrning och ledning. Liberalerna har svårt att se att det var en lyckad åtgärd.

Under nuvarande mandatperiod har inte socialpolitiken varit en prioriterad fråga vilket resulterat i att debatten om dessa viktiga frågor uteblivit. Liberalerna motionerade om fältassistenter vilket bifölls och idag finns det två tjänster. Vi tycker att antalet tjänster behöver dubbleras.

Sedan 2011 har Liberalerna drivit frågan om familjecentral med öppen förskola, mödravårdscentral, barnavårdscentral och socialtjänst under samma tak eftersom vi vet, genom forskning och erfarenheter från andra kommuner, att denna organisatoriska lösning för samverkan mellan olika professioner leder till goda resultat och Liberalerna kommer även fortsättningsvis att driva denna fråga.

Familjecentral är ett sätt att tidigt upptäcka behov av stöd, sätta in åtgärder och samtidigt öka tillgänglighet och service för våra barnfamiljer

Liberalerna har även drivit frågan om hemmaplanslösningar, vilket fått bifall i kommunfullmäktige. Det handlar om att skapa resursteam som arbetar med barn och ungdomar i familjen på hemmaplan istället för dyra placeringar på behandlingshem utanför hemmet.

Även här finns goda exempel och erfarenheter från andra kommuner i landet.

Liberalerna vill att det förebyggande arbetet inom sociala frågor prioriteras. Javisst, det kostar att förebygga men de samhällsekonomiska vinsterna är stora.

Varje barn och ungdom som vi kan hindra från att komma i kontakt med droger och kriminalitet är en vinst för alla parter på olika sätt. Det har ett stort medmänskligt värde att vi ser barn och ungdomar och ger stöd på vägen.

Politiken i Skurup behöver få mer insikt, bli mer omvärldsorienterad och ta mer ansvar för socialpolitiken. Vi behöver en långsiktig bred överenskommelse om viljeinriktning över blockgränserna. Vi Liberaler ser det som det bästa sättet för att nå framgång i de socialpolitiska frågorna.

Eva Hallmer Lindahl

Ordförande Liberalerna, Skurup