Insändare

Insändare: Hamnen fortsätter att vara viktig för Ystad

Ystads hamn Artikeln publicerades
flygfoto över hamnen i ystad
Foto: Sprisse Nilsson
flygfoto över hamnen i ystad

Replik på Anders Evanders insändare i YA 29 augusti. Hamnen viktig för Ystads utveckling Utflyttningen av hamnverksamheten och exploateringen av inre hamnen innehåller många olika delar och det är inte enkelt att sätta sig in i alla frågorna.

För att kunna bygga bostäder i den inre hamnen är Ystad tvungen att flytta riksintresset hamnverksamheten till det yttre hamnläget.

Vi vill förtäta och bygga bostäder nära tågstationen, nära vattnet, nära centrum för att öka Ystads attraktivitet och därmed spara på åkermarken. Fler invånare i centrum gynnar handeln, restauranger och caféer i centrum.

Ökad befolkning skapar också en möjlighet för företagen att rekrytera personal efter behov.

Vi ser en stor fördel med att privata investerare, fastighet- och byggbolag, köper mark och bygger fastigheter.

Försäljning av marken ska täcka kostnader för infrastruktur, offentliga miljöer och andra nödvändiga funktioner samt delar av hamnutbyggnaden i det yttre hamnläget.

Ystad kan inte bygga bostäder i hamnen förrän hamnverksamheten flyttat till det yttre läget. Ystad kan inte heller ta emot framtiden nya fartyg som är längre och djupare om man inte tar bort sanden på stora ytor i hamnbassängens botten samt bygger kajer som är anpassade.

Polentrafiken är viktig för Sveriges import och export men den är också viktig för näringslivet i Ystad. Genom att Ystad får ett ökat flöde av varor som skall vidare upp i Norden eller ner i Europa, så är Ystad intressant för Trafikverket och Regionen att satsa på infrastrukturen E 65 och dubbelspår till Malmö/ Köpenhamn.

Vi ser också tydligt att våra vänner, danskarna och polackerna som besöker Ystad, betyder väldigt mycket för handeln och övriga tjänste- och service företag (tandläkare, optiker och bilhandeln).

Ystads kommun har kalkylerat utifrån tre olika kostnadsnivåer i förhållande till olika räntelägen, olika avskrivningstider och intäktsbortfall om marknaden sviktar.

Socialdemokraterna och Centerpartiet har valt att inte räkna med EU- bidrag eller privata investeringslösningar för att kunna ha kontroll över kostnaderna. Om Ystad lyckas få EU-bidrag, så är det bara bonus för kalkylen.

Vi vill också kunna höja miljökraven och ha rådigheten över området samt fortsätta ha öppen konkurrens mellan rederierna. Vi beräknar att hamnverksamheten ska klara av att betala samtliga investeringskostnader för hamnverksamheten efter tio år.

Under dessa tio år kommer övriga kommunala bolag att få vara med och finansiera räntor och avskrivningar, tillsammans med hamnbolaget.

Frågan är, vad händer om Ystad inte gör någonting alls? Vad händer med Ystads utveckling och hamnen när fartygen inte kan komma, när Trafikverket inte vill satsa på infrastrukturen, när Ystads attraktion minskar för danskar och polacker.

Men frågan påverkar också övriga kommuner, framförallt i sydöstra Skåne. Centerpartiet och Socialdemokraterna vill att Ystad ska leva upp till sin roll som regional kärna, ett draglok för ökad tillväxt och attraktivitet i området.

Kent Mårtensson ( S).

Eva Bramsvik Håkansson ( C)