Insändare

Insändare: Jättebjörnlokan – en invasiv främmande växt

Natur Artikeln publicerades
Björnloka.
Foto: NIKLAS LARSSON / TT
Björnloka.

Jättebjörnlokan påverkar den biologiska mångfalden negativt när den snabbt breder ut sig och kväver övriga växter som finns i närheten.

Dess förmåga att kväva annan vegetation kan också påverka jorderosionen utmed vattendrag vilket i sin tur kan leda till ändrade flöden och ökad sedimentation nedströms i vattendrag.

Jättebjörnlokan utgör även en hälsorisk då växtsaften hos arten i kombination med solljus skapar skador i form av blåsor och sår på huden. Effekterna av kontakt med ämnet kan sitta i flera år efter och det är inte ovanligt att kroppsdelar som blivit utsatta för reaktionen är känsliga för solljus lång tid efter skadan.

På Ystads kommun mark finns det bestånd av jättebjörnloka bland annat vid sockerbruket i Köpingebro. Kommunens har gjort olika insatser för att försöka minska beståndet av jättebjörnloka och har relativt god kontroll på de lokor som växer på park-eller naturmark där det rör sig människor men kommunen behöver utöver kontrollen, effektivt bekämpa och utrota jättebjörnlokan innan den går i fröställning.

Centerpartiet och Socialdemokraterna tycker det är viktigt att bekämpa jättebjörnlokan både på kommunal mark där barn, ungdomar och vuxna rör sig men också hjälpa privata mark-och jordägare med information om att använda rätt bekämpningsmetod. Det är helt avgörande att alla tillsammans bekämpar jättebjörnlokan för att kunna utrota växten.

Från och med 1 augusti 2018 förväntas nya bestämmelser i miljöbalken träda i kraft som ålägger fastighetsägare att bekämpa invasiva främmande arter. I dagsläget i Skåne är det främst jättebjörnloka som finns med på listan över de arter som berörs.

För att snabba på bekämpningen av jättebjörnlokan på kommunal mark har S och C redan nu tagit initiativet att tillför 300 000 kr som ett tilläggsanslag i budgeten för år 2018.

Kent Mårtensson (S)

Eva Bramsvik Håkansson ( C)