Insändare

Insändare: Nödvändigt beslut för Sjöboskolorna

Sjöbo Artikeln publicerades
Storkskolan i Blentarp.
Foto: Sprisse Nilsson
Storkskolan i Blentarp.

Familjenämnden tog vid nämndssammanträdet 23 maj beslut om omfattande förändringar av hur grundskoleverksamheten i Sjöbo kommun ska bedrivas framöver. Detta beslut togs med bred majoritet med stöd av ledamöterna som representerar Moderaterna, Centern, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Även Liberalerna, Miljöpartiet och Sjöbopartiet stödde beslutet, men de har inte ordinarie representation i nämnden.

Vi är fullt medvetna om att detta är ett beslut som får stor påverkan för många medborgare. Därför vill vi i den styrande minoriteten ge vår bild av hur vi ser på frågan.

Familjeförvaltningen har i uppdrag att utifrån de förutsättningar som finns bedriva en så bra verksamhet som möjligt sett till hela kommunen.

Det har under en längre tid blivit allt mer uppenbart att det har varit svårt att bedriva en långsiktigt hållbar grundskoleverksamhet i den form som den bedrivits. Stora svårigheter att öka andelen behöriga lärare, stor personalomsättning i lärarkåren, återkommande rapporter om problem i arbetsmiljön, både för lärare och elever, och ekonomiska underskott som gör att organisationen har svårt att få arbetsro och fokusera på det den faktiskt ska fokusera på. I ett sådant läge måste nämnden agera.

Vid nämndssammanträdet 26 februari fick familjeförvaltningen i uppdrag att utreda en framtida grundskoleorganisation där Färsingaskolan är en 7-9-skola och övriga skolor är F-6-skolor.

Utredningen presenterades inför nämndssammanträdet 23 maj och det blev uppenbart att det i princip är omöjligt att skapa sig en heltäckande bild av alla möjliga scenarier och konsekvenser av den förändring som föreslogs. Antalet faktorer som påverkar är helt enkelt för många; osäkerhet i befolkningsprognoser, eventuella etableringar av friskolor och det fria skolvalet för att nämna några.

Nämnden hade då två alternativ; fortsätta på samma sätt som tidigare och hoppas på ett annat resultat eller faktiskt agera för att skapa en långsiktig hållbarhet i verksamheten. Majoriteten av nämnden valde att agera.

Den främsta anledning till beslutet är att det är vår bedömning att det är det alternativ som ger bäst förutsättningar att långsiktigt säkerställa kompetensförsörjningen. Vi måste skapa attraktiva arbetsplatser för våra lärare där de ges möjlighet att undervisa i de ämnen de är behöriga inom och de årskurser de är utbildade för.

Vi vill också ge möjlighet till ett kollegialt utbyte med andra lärare med samma ämnesbehörigheter.

Ovanstående är svårt att skapa på enheter med mindre elevunderlag. Ett större underlag ger även möjligheter att täcka upp för och komplettera varandra när behov uppstår.

Ur ett elevperspektiv bedömer vi också att det, utöver fördelen med en förväntad högre andel behöriga lärare, är fördelaktigt ur ett socialt perspektiv. Vi anser att det är bra för eleverna att möta andra elever, utvecklas och förberedas för framtiden.

Givetvis finns det också ett ekonomiskt perspektiv i detta. Exakt vilka konsekvenser som denna förändring får är, som tidigare nämnts, svåra att förutse.

Vi är dock övertygade om att om vi lyckas skapa en bra och attraktiv arbetsplats för våra pedagoger så kommer detta medföra att en förbättrad kontinuitet i verksamheten. Något som kommer att ha en positiv inverkan på ekonomin, bland annat i form av minskad personalomsättning.

Givetvis inser vi att det kan uppfattas som ett forcerat beslut som kommit som en överraskning för många. Vi har full förståelse för det, men vi ansåg att det, för att inte förlora ett helt läsår, var nödvändigt att ta detta beslut innan sommarlovet.

Realiteten är att många pedagoger under sommaren funderar på sin framtid och då tycker vi det är viktigt att vi från familjenämndens sida är tydliga med hur vi vill bedriva grundskoleverksamheten i Sjöbo kommun.

Rektorer ges möjlighet att redan nu förbereda sin organisation för framtiden och pedagogerna ges förutsättningar och möjlighet att göra informerade beslut när de funderar på sin framtid.

Avslutningsvis är vi medvetna om att vi i nuläget inte sitter på alla svar och att vi kommer att möta många utmaningar på vägen framåt.

Vi är också medvetna om att alla inte delar våra bedömningar men ansvaret för att ta beslutet vilar på våra axlar.

Det är inte något vi tar lätt på och beslutet är taget efter vår bästa förmåga med hela Sjöbo kommuns bästa för ögonen givet de förutsättningar vi har.

Susan Melsen (M)

Ordförande familjenämnden

Göran Fröjd (M)

Vice ordförande familjenämnden