Insändare

Insändare: Strukterad vård mot förmaksflimmer

Insändare Artikeln publicerades

Vården har hamnat på efterkälken när det gäller patienter med hjärtsjukdomen förmaksflimmer trots att Sverige oftast har välfungerande hjärtsjukvård.

I Sverige har över 370 000 personer diagnosen förmaksflimmer – Region Skåne har 50 128 diagnosen – och med uppskattade mörkertal är siffran betydligt större. Var fjärde person över 40 år beräknas få förmaksflimmer någon gång i livet.

Obehandlat eller underbehandlat förmaksflimmer ökar risken för hjärtsvikt och stroke. Förmaksflimmer kräver vanligen läkemedelsbehandling, dels för att lindra symtomen och dels för att minska komplikationsrisken.

Första prioritet är blodproppshämmande läkemedel för att förebygga stroke och dödsfall.

Många patienter med förmaksflimmer har svåra symtom som påverkar livskvalitet och vardagsliv där det för vissa leder till långvarig sjukskrivning. Men med effektiv symtomlindrande behandling med läkemedel som stabiliserar hjärtats rytm (antiarytmikum) kan situationen förbättras.

Tyvärr visar en genomgång av patientregistret att förskrivning av läkemedel som stabiliserar hjärtats rytm inte stämmer överens med Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av förmaksflimmer.

Generellt är förskrivningsnivån av läkemedel som stabiliserar hjärtats rytm låg i Sverige om man antar att hälften av alla patienter har icke-permanent flimmer och att ungefär två tredjedelar av dessa har symtom.

Genomgången visar även att regionala skillnader i förskrivningsnivå finns.

En internationell metaanalys visar att strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer halverar dödligheten i den här patientgruppen och att det minskar hjärt-kärlrelaterad sjukhusvård med hela 40 procent.

Strukturerat omhändertagande innebär bland annat god följsamhet till gällande riktlinjer avseende blodproppshämmande och rytmreglerande läkemedel samt utbildning av patienter med förmaksflimmer och deras närstående.

Patientutbildning är en hörnsten i personcentrerad vård, vilket Riksförbundet Hjärtlung lyfter i den intressepolitiska plattformen Sedd i vården och genom patientutbildningen Aktiv med förmaksflimmer som tagits fram tillsammans med vården.

Enligt vår nationella medlemsundersökning upplever fyra av tio att de inte har fått tillräckligt med information om förmaksflimmer och att endast en av tio fått erbjudande om utbildning om förmaksflimmer. I Region Skåne svarade endast 2 procent att de blivit erbjudna utbildning om förmaksflimmer.

I Region Skåne finns strukturerat omhändertagande för förmaksflimmerpatienter men vi hoppas att landstinget/regionen satsar på att informera och utbilda dessa patienter i större utsträckning för att minska kostnader och trycket på sjukvården, samt för att öka dessa patienters livskvalitet.

Inger Ros

Förbundsordförande

Riksförbundet HjärtLung

Ronny Nielsen

Ordförande

Föreningen HjärtLung Ystad - Sjöbo - Skurup