Insändare

Insändare: Vad vore Ystad utan en levande landsbygd?

Ystad Artikeln publicerades
Vad vore Ystad utan sin landsbygd, undrar Göran Göransson (KD)
Vad vore Ystad utan sin landsbygd, undrar Göran Göransson (KD)

Vad vore Ystad utan en levande landsbygd? Frågan borde egentligen inte behöva ställas.

I vår kommun som i många andra kommuner hamnar debatten och fokuset ofta på tätorten och möjligen på några järnvägsnära orter.

Vi menar att landsbygden i dess helhet borde få mycket mer uppmärksamhet än vad den får.

Landsbygden i Ystads kommun har naturligtvis inte de riktigt stora utmaningarna som exempelvis Norrlandskommunerna. Trenden är dock densamma – en landsbygd som hamnar i skuggan av tätorterna vad gäller service, skolor, byggnation, infrastruktur.

I dagarna kunde vi läsa om ett landsbygdsbidrag till kommunen på cirka 18 miljoner. Viktigt att detta kommer landsbygden till del på ett rationellt och välförankrat sätt.

Delaktigheten är viktig men också att det finns krafter som orkar lyfta blicken och se resursförstärkningen i ett vidare sammanhang i ett kommunperspektiv.

Detta borde i hög grad även gälla nuvarande projekt exempelvis ”Fokus i byarna” som i vissa fall kan upplevas alldeles för snäva och uttryck för särintressen.

Vi har med envishet påtalat att det skulle finnas budgeterade driftspengar till Fokusprojektet. Vi kan inte förlita oss på ideella krafter.

Eldsjälar kommer och går och ytterst har ändå kommunen ett ansvar för anläggningar på kommunal mark. Tyvärr beaktas inte alltid detta på ett tillfredsställande sätt.

Vägstandard och lokaltrafik är en oerhört viktig förutsättning för landsbygdens överlevnad inte minst ur sysselsättningsskäl.

Vi arbetar för att vägstandarden på landsbygden ska bli bättre, vi vill skapa förbifarter öster om Ystad för att inte Nybrostrand, Sandskogen och Dragongatan ska belastas på österifrån kommande genomfartstrafik.

Nuvarande kollektivtrafik skall kompletteras med lokal anslutningstrafik.

Gårdsförsäljningar av olika slag är ett välkommet näringslivsinslag. Vi är även positiva till försäljning av egenproducerade alkoholprodukter.

Vi ser positivt på ett ökat nyttjande av kommunala lokaler exempelvis skolor. Efter skoldagens slut ska skolorna vara tillgängliga för olika föreningar med skiftande verksamheter.

Skolorna och förskolor ska hålla samma standard som tätortens. Svårigheten att rekrytera utbildad personal får inte vara en ursäkt för att inte lägga ned energi på en likvärdig skola i hela kommunen.

Kåseberga har kommunens största turistattraktion. Låt oss komma igång med besökscentrat.

Låt andra aktörer komma in och skapa det kommunen inte orkar med. Svälj stoltheten och kom till skott.

Besöksnäringen i dess helhet skulle ha allt att vinna på denna investering.

Det finns faktiskt turister även utanför Ystad, som behöver service och information.

Göran Göransson

KD Ystad