Insändare

Sju löften för att stävja psykisk ohälsa hos unga

Ortsdatering Artikeln publicerades

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har fördubblats de senaste tio åren på nationell nivå. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. De alarmerande siffrorna presenterades nyligen av Socialstyrelsen.

Det är framförallt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom som bidrar till ökningen av den psykiska ohälsan och eftersom antalet nya sjukdomsfall ökar och även tenderar att bli mer långvariga kommer ökningen sannolikt inte att mattas av den närmaste tiden.

Trenden för Skåne är att fler barn och unga känner sig stressade och generellt mår sämre än tidigare. Vi är övertygade om att barn- och ungdomspsykiatrin i hela landet och i Skåne måste förstärkas.

Vi gröna presenterar nu sju tydliga löften för hur vi ska jobba med att bryta ungas psykiska ohälsa:

• Vi vill se en tydlig målsättning om en köfri barn- och ungdomspsykiatri i hela landet. Det behövs särskilda insatser för att minska väntan till utredning. Staten måste ta ansvar så att detta blir ett mål alla landsting strävar mot och att landstingen/regionerna därmed måste prioritera detta.

• Region Skåne ska i samverkan med kommunerna stärka den skolpsykologiska och kurativa kompetensen i skolorna. Alla huvudmän ska medverka till att det tas fram ett bindande avtal för att man som ung verkligen ska få ett samlat stöd och inte tvingas runt mellan olika funktioner.

• Öka samverkan med den idéburna sektorn. Vi är övertygade om att en bra samverkan med ett föreningsliv som har trygga ekonomiska villkor över tid kan ge många unga bättre förutsättningar att hitta ett meningsfullt sammanhang.

• Etablera fler Unga vuxna-mottagningar genom att använda anslagsfinansiering. Skåne kan ansöka om att bli ett pilotområde för unga vuxna mottagningar som även forskning är kopplad till.

• Regeringens föreslagna läsa-skriva-räkna-garanti stärker alla ungas hälsa både på kort och lång sikt. Barn och unga som känner sig trygga med att klara skolans uppgifter ges bättre förutsättningar.

• Inrätta och erbjud närståendeutbildning för alla som har ett ansvar för barn och unga.

• Ha ett tydligt genusperspektiv i alla beslut som fattas i kommuner, landsting och stat. Grunden till ett gott grönt samhällsbygge kräver ett feministiskt perspektiv i alla lägen. Vi vet att den psykiska ohälsan är större hos unga flickor och kvinnor.

Anders Åkesson (MP)

Regionråd, riksdagskandidat

Mätta Ivarsson (MP)

Regionråd, kandidat till regionfullmäktige

Fredrik Hanell (MP)

Distriktsordförande MP Skåne, kandidat till regionfullmäktige