Förorenad mark hotar byggplaner

Sjöbo Artikeln publicerades

Föroreningar i form av bland annat bly och zink har hittats i marken på Lantmännens gamla område där det planeras för nya bostäder. Länsstyrelsen säger i sitt yttrande att de kan komma att ingripa och vill ha ett villkorat bygglov.

Kommunen planerar för omkring 120 nya bostäder i kvarteren Viljan och Arbetet runt Södergatan/Hotellgatan. Men vid en geoteknisk undersökning av området har det framkommit att det finns rester av bland annat barium, bly och zink i marken.

I sitt yttrande över planerna är länsstyrelsen överlag positiv till att det byggs bostäder i centrum. Men i nuläget anser det att projektet kan innebära risker på grund av de påträffade föroreningarna.

De påpekar att den gjorda undersökningen visar på att halterna är så pass höga att det bara bör ges ett villkorat bygglov. Länsstyrelsen säger att en sanering är en förutsättning för en framtida bebyggelse.

Anders Lindén, chef för kommunens miljöenhet, säger att de än så länge inte vet så mycket om vad som gömmer sig i marken.

Han hänvisar till den geotekniska undersökningen som påvisar halter av barium, bly, zink och sotrelaterade föroreningar.

– Troligen härrör resterna i marken från Lantmännens verksamhet.

Anders Lindén ser allvarligt på förekomsten av föroreningar och har även tagit fram ett förslag till beslut som innebär en grundligare genomgång av området.

– Vi vill att det görs en riktig miljöteknisk undersökning av en oberoende konsult.

Förslaget inkluderar prover på grundvattnet och på större djup än de som än så länge tagits.

– Men det är ingen panik i nuläget. Undersökningen behöver inte göras förrän de börjar gräva i området.

I övrigt är länsstyrelsen positiv till att det byggs bostäder centralt och nära kollektivtrafiken. I dag finns busstationen ett stenkast bort och på sikt kan även järnvägen passera kvarteren.

Några grävningar i marken förefaller däremot inte behöva genomföras för att rädda fornlämningar. Landsantikvarien i Skåne konstaterar i sitt yttrande att bygget enbart marginellt berör känd fornlämning.

Däremot kan det söder om Silogatan bli aktuellt med en arkeologisk förundersökning den dagen det planeras att bygga där.