Ja till fyra vindkraftverk

Sjöbo Artikeln publicerades

Eolus får bygga fyra vindkraftverk, upp till 140 meter höga, i Alestad och Hårderup. Grannarnas protester mot buller och andra störningar hjälpte inte.

"Närboende till vindkraftverk kan inte påräkna full frihet från störningar", skriver mark- och miljödomstolen, som nu ger tillstånd till de fyra verken. Domen kan visserligen överklagas till mark- och miljööverdomstolen, men där krävs ett särskilt tillstånd för att den ska tas upp till prövning.

De boende får inte heller gehör för sina krav på skadestånd, med motiveringen att skadeståndsfrågor endast kan avgöras om någon lämnat in en separat stämning efter att lidit skada av en miljöfarlig verksamhet.

Övriga synpunkter från de boende handlar, menar domstolen, om den vindkraftspolitik och den rättpraxis som råder - och dem tar man inte hänsyn till. Mark- och miljödomstolen menar att vindkraftverken i Alestad och Hårderup utretts korrekt, enligt de lagar och förordningar som finns. Något nytt besök på platsen anser man inte heller behövs.

Eolus får däremot gehör för sina klagomål. Vindkraftföretaget hade överklagat länsstyrelsens beslut, när det gällde vilka tidpunkter som verken ska stängas av för att skydda fladdermössen. Länsstyrelsen menade att verken borde vara stängda nattetid i juni, juli, augusti och september om det blåser mindre än fem meter per sekund. Eolus påpekar nu att 90 procent av alla dödliga fladdermusolyckor vid vindkraftverk sker från slutet av juli till september. Att stänga verken alla nätter även under juni och början av juli skulle därför innebära onödig förlust av energi, enligt Eolus.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att Eolus krav har starkt stöd i en rapport från Naturvårdsverket. Därför ändrar man länsstyrelsens beslut, så att verken endast behöver stängas av nattetid från den 20 juli till den siste september, om det blåser mindre än fem meter per sekund.