Marken kring gamla mackar undersöks

Sjöbo Artikeln publicerades

På 1950- och 60-talet växte det upp mackar i varenda by runt Sjöbo. Det har funnits bensinstationer på minst 45 olika platser i kommunen, enligt länsstyrelsens inventering. Nu undersöks marken kring dem som gick i graven mellan 1969 och 1995.

När mackar stängde under den perioden var inte samhällets krav på sanering så höga som i dag.

– De lades bara ner. Ibland tog man bort cisternerna men inte alltid, förklarar miljöinspektör Ingmar Närlid.

De senaste åren har myndigheterna fokuserat på förorenad mark, och branschorganisationen Spimfab (Svenska petroleuminstitutets miljösaneringsfond) har bildats för att underlätta bensinbolagens arbete att sanera gamla mackområden.

Elva avklarade

I Sjöbo kommun har Spimfab klarat av elva platser och ytterligare fyra är på gång. Man gräver bort gamla cisterner, under- söker mark och vatten och forslar bort jord om den visar sig innehålla mer föroreningar än tillåtet.

Oftast delar miljö- och byggnadsnämnden Spimfabs bedömningar, men i ett fall hittills har man ställt högre krav: vid den gamla Gulfmacken i Brandstad. Där har Spimfab grävt bort tre cisterner och forslat bort 470 ton oljeskadad jord.

Enligt de prover som togs fanns det ytterligare förorenad mark nära en byggnad, men det skulle innebära en rasrisk om man grävde bort den jorden.

Även en varmvattenkulvert gjorde att saneringen begränsades.

– Man bedömer att 80 procent av den förorenade jorden har tagits bort, säger Ingmar Närlid.

Miljöenheten håller med om att marken närmast byggnaden ska lämnas orörd. Däremot vill man att det ska tas ytterligare prover vid kulverten för att utröna om det kan vara värt att riva den och bygga en ny.

Okej i Anklam

Den gamla macken i Anklam är en av dem som nyligen undersökts. Här togs cisternerna bort 1991 och enligt Spimfabs rapport behövs inga mer åtgärder på området.

– Det känns skönt, vi har ju eget vatten här på området också, säger Bo Mauritsson, som drev macken fram till 1991, säger Ingmar Närlid

I Vanstad lades Caltex-macken ner i början av 1970-talet och inte heller här har Spimfab hittat några cisterner eller förhöjda föroreningshalter.

I Eriksdal fanns bensinpumpar utanför den gamla lanthandeln och cisternerna ligger fortfarande kvar.

– De ligger så nära huset att det är risk för sättningar om man skulle gräva upp dem. I stället har man rengjort cisternerna och fyllt i sand, säger Ingmar Närlid.

Vissa spår av eldnings- eller drivmedelsolja har hittats, men halterna är låga och miljömyndigheterna bedömer inte att det behövs några fler åtgärder i nuläget.

Inte kontakt

Under 2013 har även Gulfmacken på Västergatan undersökts, liksom en mack i Brösarp och en vid Lantbruksservice i Vollsjö. En bensinstation i Bjärsjölagård återstår fortfarande, medan en nerlagd mack i Starrarp inte alls har undersökts, eftersom man inte lyckats få kontakt med fastighetsägaren.

De mackar som lades ner före 1969 återstår att kolla. De gamla verksamhetsutövarna är i första hand ansvariga för att de undersöks.

– Men kommunen har svårt att hitta verksamhetsutövarna eftersom det gått så lång tid, säger Ingmar Närlid.

Farliga ämnen

Det finns flera risker kring tomter där det en gång legat en mack. Marken kan innehålla cancerframkallande och fosterskadande ämnen.

– De största riskerna är att föroreningarna når grundvattnet, och att människor andas in ångor. Men det finns även risker för direktkontakt med huden om man gräver i jorden. Ytliga föroreningar kan vara en fara för barn, säger Ingmar Närlid.

– Giftiga ämnen kan också tas upp av växter som man sedan äter, det vill säga på åkrar och trädgårdsland, säger han.