Sanering klar på Trelleborgsmark

Sjöbo Artikeln publicerades

Kommunens köp av Trelleborgsfastigheten ser ut att ha kommit ett steg närmare genomförandet. Enligt en rapport från saneringsföretaget RGS 90 är nu halterna av föroreningar i marken nere under de nivåer som var ett krav för att fastighetsaffären skulle gå i lås.

I april i år beslutade kommunfullmäktige i Sjöbo att köpa industrifastigheten Laxen 4 i centrala Sjöbo – den fastighet söder om busstationen där Trelleborg Industrial AVS fram till i fjor hade sin verksamhet. Köpeskillingen blev 13 miljoner kronor plus ytterligare 200 000 i lagfartskostnader.

Ett villkor i köpeavtalet var att säljaren, Trelleborgs fastighetsbolag Hålstenen AB, först skulle sanera marken från de föroreningar som hittats på delar av fastigheten. Och saneringen behövde bli klar inom en relativt snäv tidsram – om inte kommunen fått en rapport om att saneringen var klar och godkänd senast i november skulle köpet kunna hävas.

Men nu har kommunen miljöenhet fått in en rapport från företaget RGS 90 som utfört saneringen för Hålstenens räkning.

Och enligt rapporten är saneringen av området nu färdig. De jordprover som tagits efter schaktningarna i samband med saneringen visar att halterna av bland annat arsenik är nere i nivåer som medger så kallad mindre känslig markanvändning – det vill säga sådant som kontor, industrier eller vägar.

Och avtalet mellan kommunen och Hålstenen är det bara till nivån för mindre känslig markanvändning som Hålstenen behöver sanera området. Om området någon gång i framtiden däremot ska användas för bostadsändamål gäller högre krav. Då handlar det om "känslig markanvändning", med betydligt lägre gränsvärden för halter av föroreningar.

De mest omfattande schaktningarna i samband med saneringen har gjorts i det lilla skogspartiet nordväst om den inhägnade delen av Trelleborgsfabriken. Här har Bil-Bengtsson tidigare haft en lokal och det har också funnits ett järnvägsspår inte ill fabriken. I denna del av fastigheten fanns jordmassor med förhöjda halter av kolväten. Men jordmassorna har nu grävts bort och skickats iväg för omhändertagande, enligt rapporten.

En av anledningarna till att kommunen valt att köpa fastigheten är att man då kan säkra möjligheterna att bygga bostäder på gamla Lantmännenområdet i kvarteret Viljan, norr Silogatan. Detaljplanen för Trelleborgsfastigheten tillåter industriverksamhet. Industrier så nära inpå kan vara ett hinder för bostadsbyggandet på Lantmännenfastigheten.

På Sjöbo kommuns miljöenhet hade miljöinspektören Ingemar Närlid under onsdagen ännu inte hunnit titta igenom rapporten.

- Jag vill inte spekulera i om det kan finnas något mer vi behöver få svar på innan jag tittat på rapporten, säger Ingemar Närlid.