"Energimyndigheten tar inte sitt ansvar"

Skurup Artikeln publicerades

Skurups kommun ifrågasätter rimligheten i att Energimyndigheten vältrar över ansvaret på kommunerna att göra en miljöbedömning av de områden som Energimyndigheten nyligen pekade ut som intressanta för vindkraft.

Det framgår i det remissvar som undertecknats av kommunstyrelsen i Skurup och som överlämnats till länsstyrelsen och till Energimyndigheten. Kommunens svar kommer efter att Energimyndigheten nyligen uppdaterade områden som man bedömer som riksintressanta för vindbruk.

För Skurups del har ett område cirka 7,3 kilometer söder om Abbekås pekats ut som riksintressant för havsbaserad vindkraft. Området är 108 kvadratkilometer stort och bedöms kunna rymma 108 vindkraftverk.

Något förenklat konstaterar kommunstyrelsen att först pekar Energimyndigheten ut områden som är riksintressanta för vindkraftverk och därefter överlåter man miljöprövningen av de aktuella områdena till kommunerna.

Kommunerna är dessutom skyldiga att behandla de utpekade områdena i sin översiktsplanering och därför också ansvariga för att göra en miljökonsekvensbeskrivning.

Detta, menar kommunen, kan Energimyndigheten göra eftersom de utpekade områdena inte anses som en plan eller som ett program. I remissvaret heter det bland annat att: "Detta innebär att Energimyndigheten inrättar riksintressanta områden för vindbruk utan att ha gjort en fullständig prövning av dess lämplighet".

I samband med valet 2002 anordnade Skurups kommun också en folkomröstning om havsbaserad vindkraft. Efter kontrollräkning kunde den sida som sade nej utropas till segrare.

Så sent som i början av den här månaden klubbade kommunstyrelsen i Skurup igenom ett beslut som innebär att resultatet från folkomröstningen "fortfarande ska beaktas". Kommunen konstaterar sammanfattningsvis att man inte kan ställa sig bakom Energimyndighetens förslag att området utanför Abbekås är ett riksintressant område för vindbruk.

Energiverket ska nu sammanställa remissvaren och eventuellt också anpassa sina förslag på lämpliga områden för vindkraft efter de synpunkter som lämnat av länsstyrelser och kommuner.

Det är efter direktiv från riksdag och regering som Energimyndigheten gått igenom vilka platser i Sverige som är gynnsam för vindkraftsproduktion. Syftet är att stärka vindkraften genom löpande uppdateringar av områden som är riksintressanta för vindkraft.