Vindkraftverk planeras i Trunnerup

Skurup Artikeln publicerades

Det Halmstadsbaserade vindkraftföretaget Arise Windpower AB vill bygga två drygt 100 meter höga vinkraftverk i Trunnerup. Företaget har därför ansökt om att få ett förhandsbesked om bygglov.

-Platsen är lämplig för vindkraftsproduktion och vi är intresserade av att höra kommunens inställning till projektet, säger Leif Jansson, press- och marknadsansvarig på Arise Windpower.

Området är belägget i Trunnerup strax norr om Rydsgård och kallas för Trunnerup 4:16. Fastigheten har nyligen bytt ägare och vindkraftföretaget har fått klartecken av markägaren att mot markarrende uppföra verken på platsen.

Området är omnämnt i den översiktsplan som finns för kommunen och platsen anses lämplig för vindkraft enligt en tidigare framtagen vindkraftpolicy. Inom det aktuella området pekar översiktsplanen från 2009 också ut ett stråk som värdefullt naturområde. Bland kriterierna för framtida verk finns en maxhöjd på 100 meter. De nu aktuella verken är högre.

-De vindkraftverk som byggs numera har en höjd som överstiger den som kommunen angett i sin policy. Det är med de några meter högre verken som vi nu ansöker om ett förhandsbesked, säger Leif Jansson.

Efter behandlingen av bolagets ansökan avser företaget att lämna in en komplett bygglovsansökan enligt miljöbalken. Projektet går under namnet Rydsgård och enligt ansökan har verken en totalhöjd på 150 meter. Tornhöjden anges till mellan 90 och 105 meter och rotordiametern hamnar på mellan 88 och 115 meter. Effekten från verken anges till mellan 1,5 och 3 MW.

Företaget anger att ljud- och skuggberäkningar som gjorts visar att den påverkan som verken får på omgivande bebyggelse ligger inom de rikt- och gränsvärden som gäller för Svensk vindkraft.

Efter att vindkraftföretaget ansökt om förhandsbesked har kommunen bett länsstyrelsen om ett yttrande över förhandsbeskedet. Länsstyrelsens avstår dock ifrån att lämna några synpunkter på ansökan eftersom man anser att det är kommunen sak att pröva ärenden om bygglov enligt plan- och bygglagen.

Skurups kommun höll 2002 en folkomröstning om en utbyggnad av vindkraften i kommunen. Den väldigt jämna tillställning vanns av den sida som sade nej till mer vindkraft i kommunen.