Hantering av vindkraft JO-anmäls

Tomelilla Artikeln publicerades

Ett flertal tjänstemän på Tomelilla kommun, Ystad-Österlen- regionens miljöförbund, länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har JO-anmälts för bristande agerande i ett infekterat vindkraftsärende.

Eolus vinds två vindkraftverk i gränslandet mellan Tomelilla och Sjöbo kommun uppfördes trots att översiktsplanen förbjuder etablering av vindkraft i området.

Det hävdar de nio privatpersoner som står bakom JO-anmälan av den långa raden av myndigheter och deras ansvariga tjänstemän.

Kritiken mot Tomelilla kommun går ut på att byggnadsnämnden i samband med att bygglovet beviljades vilseleddes att tro att förbudet inte längre gällde. Dessutom fick nämnden inte ta del av de närboendes synpunkter.

Felaktiga beslut

Kommunen har heller inte utfört kontrollbesiktningen av de nu uppförda vind- kraftverken, trots att länsstyrelsen har fattat beslut om detta efter att grannarna bland annat klagat på oacceptabelt högt buller.

Övriga myndigheter anklagas också för att utan grund ha fattat felaktiga beslut och brustit i sina lagstadgade skyldigheter, till exempel i miljöförbundets fall att kontrollera att miljöbalken och domar i ärendet följs.

Ingen begränsning

Så vitt grannarna vet har Eolus vind fortfarande inte tvingats vidta några åtgärder för att begränsa ljudnivåerna, trots att mark- och miljödomstolen har slagit fast att så ska ske.

Bara att få till stånd bullermätningarna, som visade på för höga nivåer, tog över ett år och krävde många påtryckningar från grannarna, hävdas det i JO-anmälan.

Ärendet har blivit särskilt akut just nu, eftersom ett tredje vindkraftverk planeras i området. På grund av alla felaktiga beslut och den segdragna handläggningen befarar grannarna att ansvariga tjänstemän antingen påverkats otillbörligt eller handlat i eget intresse.

Påminnelser

JO vill ha svar på kritiken senast den 23 november. Men i ett telefonsamtal med JO har Tomelilla kommun redan uppgett att åtgärderna har dragit ut på tiden på grund av resursbrist och för att den ansvariga handläggaren har slutat. Ärendet har efter flera påminnelser från byggnadsnämndens sekreterare slutligen fått en ny handläggare.

Enligt JO kan dessa uppgifter eventuellt leda till kritik i det kommande beslutet.