Kritik mot värdering av tomt – såldes till Bo Ohlsson

Tomelilla Artikeln publicerades
Foto:Sprisse Nilsson

Att sälja Scantomten till Bo Ohlsson var Moderaterna i Tomelilla i sig inte emot. Men värderingen av fastigheten och processen fram till försäljningen har däremot både Per-Martin Svensson (M) och M-ledamoten Bertil Fredlund i TIAB uttryckt kritik mot.

Häromveckan beslutade kommunstyrelsen att säga ja till att Bo Ohlsson köper Scantomten av kommunala TIAB.

Men även om kommunstyrelsen var enig om att genomföra affären – så var M, liksom tidigare, kritiska mot sättet som ärendet hanterats på vägen dit.

Det Moderaterna bland annat ställer sig frågande till är bland annat hur fastigheten värderats, enligt den anteckning som Per-Martin Svensson (M) fogat till protokollet från kommunstyrelsen.

M har tidigare i en motion förklarat att man ville att fastigheten skulle säljas med öppet anbudsförfarande, medan övriga i politiken sedan lång tid följt en viljeinriktning att sälja till Bo Ohlssons ägarföretag Baby Invest – som 2015 lämnade in en intresseanmälan.

När TIAB i oktober beslutade gå vidare med försäljning, så var det dock en så kallad riktad försäljning, till en utsedd köpare, med två separata värderingar för att få ett rimligt pris.

Två värderingar var för övrigt något som M hade som ett krav i andra hand i sin motion, om man inte fick igenom kravet på en öppen försäljning.

I sin protokollsanteckning förklarar Per-Martin Svensson att det inte handlar om köparen, utan om hur TIAB och kommunen agerat. Och han hänvisar till en reservation som Bertil Fredlund, M-ledamot i TIAB-styrelsen, lämnat in efter beslutet i oktober att gå vidare med riktad försäljning.

Bertil Fredlund hävdade i sin reservation bland annat att det pris TIAB nu får för fastigheten, på 3,6 miljoner kronor (i vilket ingår att Bo Ohlsson övertar ansvaret för sanering) är ett underpris, och att det funnits fler intressenter än Bo Ohlsson – vars förfrågningar enligt Fredlunds reservation inte tagits om hand på ett rimligt sätt hos TIAB/kommunen.

Försäljningen av större delen av fastigheten Slakteriet 11 till Baby Invest (TIAB behåller biten närmast viadukten) ska för att gälla också godkännas i kommunfullmäktige.