Tyck till!

Bestämmer Stockholm var våra vindkraftverk ska stå?

Tyck till! Artikeln publicerades

Miljöförbundet ska snart meddela om två planerade vindkraftverk i Fröslöv utgör miljöfarlig verksamhet. Frågan har bollats mellan olika myndigheter i över 15 år. Länsstyrelsen beviljade tillstånd 1998 och regeringen avslog tillstånd 2002. Trots att regeringsbeslutet inte kunde överklagas följde nya ansökningar och nya avslag. Nyligen har Mark- och miljödomstolen återsänt frågan till Ystads myndighetsnämnd, som hade vägrat tillstånd då det bland annat strider mot kommunens tilläggsplan, och till Miljöförbundet, som hade förbjudit verksamheten. Hur dessa myndigheter nu reagerar påverkar landskap och livsmiljö men också var beslutandemakten ligger. Skall inte lokala politiker kunna bestämma hur de vill ha det hos sig?

Två 120 meter höga verk i Fröslöv skulle skada det öppna landskapet kring det gamla Örumshuset och Örums by, förklarat skärskild värdefull kulturmiljö i Skåne 1964. Fröslövs å som löper förbi de planerade vindkraftverken har viktiga lek- och uppväxtplatser för havsöring och annat vilt. Sommaren 2012 undersökte Länsstyrelsen hur dessa lekplatser kunde förbättras. Röd glada, parande och övervintrande havsörn, tofsvipan, gråhäger, bivråk, fjällvråk, kungsörn, häckande brun kärrhök och fladdermöss ses i åns ekosystem och hotas om vindkraftverken etableras. Fröslöv saknar ännu vindkraftverk men ligger nära gränstrakten mellan tre kommuner där varje kommun tillåter vindkraftverk vid kommungränsen för att slippa det inne i kommunen. Den fula anhopning som redan nu finns kommer att sprida sig från Hammenhög till Glemmingebro om nya verk tillåts i Fröslöv och övriga Örumstrakten.

Inte bara landskapet utan också det svenska samhällssystemet står på spel. Allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningens och rättsystemets effektivitet och omutlighet hotas. Den kommunala självbestämmande rätten är central för att boende kan utforma sin närmiljö. De allt högre vindkraftverken dominera ett allt större område. Ska rikspolitiker i Stockholm bestämma inte bara att vindkraften ska subventioneras utan också var verken skall stå i vår kommun? Ska domstolar tillåta att vindkraft är mer miljöfarlig än annan verksamhet så att riksdag och regering kan uppfylla sin målsättning? Var går gränsen mellan att ”mjuka upp” lagen och att vränga den? Klarar rättssystemet och förvaltningen att behålla en högkvalitet på sina beslut när de överlastas av överklaganden, tvister och skadeståndsanspråk? Ett överklagande till länsstyrelsen i Skåne har en väntetid på ett år. Hur länge består allmänhetens förtroende när myndigheter är så överbelastade att deras tillsyn brister?

Denna utveckling hotar centrala värden i svensk förvaltning som opartiskhet, lokalt inflytande och effektivitet. I valet 2014 kommer många väljare att rösta på nya kandidater och partier om de nuvarande inte förmår försvara livsmiljön och det öppna landskapet i deras kommun.