Tyck till!

Högestads nya utmaning är förnybar energi

Tyck till! Artikeln publicerades

Vi kommer från de österlenska gränstrakterna i östra Skåne där vår familj i snart 300 år brukat jorden.

Vi har länge arbetat med olika miljöfrågor, men nu står vi inför en ny stor utmaning där också vi måste ta vår del av ansvaret – att motverka den globala klimatförändringen.

Hemma på Högesta – där vi brukar en och en halv procent av Skånes yta – har vi sedan länge försökt att anpassa vår verksamhet till ett par ledord. De är: långsiktighet, uthållighet, nyfikenhet och respekt för jorden och för andra människors värderingar.

Långsiktigheten är helt central. Från det att vi i vår ser den första spirande bokplantan tar det inte ett kvartal, som tidshorisonten är för många stora börsbolag, utan cirka 150 år innan trädet är avverkningsmoget.

Vi arbetade fram vår första miljöpolicy redan i mitten på 80-talet och har idag knutit vår verksamhet mot de 16 nationella miljömålen. Vi har varit framgångsrika på flera områden.

När vi tillsammans med länsstyrelsen och andra aktörer för cirka 40 år sedan började arbeta för att trygga lövgrodans och kronviltets fortlevnad visste vi inte om vi skulle lyckas. I dag vet vi att bägge dessa arter är tryggade.

I början av 1980-talet såg vi att våra granskogar mådde allt sämre. Vi gjorde då ett vägval: mera lövskog, blandskogsbruk, behålla mera vatten i landskapet och skapa möjlighet för fler människor att bo kvar på landsbygden. Det var också framgångsrikt.

Men på ett område har vi ännu inte levt upp till vårt ansvar. Det handlar om det globala klimathotet, som är orsakat av de industrialiserade ländernas utsläpp av växthusgaser och som främst drabbar de fattiga länderna.

Med stöd av underlag från Vetenskapliga rådet för klimatfrågor har regeringen slagit fast att Sveriges inte bör ha några nettoutsläpp av växthusgaser alls år 2050. För att möjliggöra denna utveckling anger regeringen att ”användningen av fossila bränslen för uppvärmning kommer att avvecklas till 2020” och att Sverige tio år senare bör ”ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen, bland annat genom en övergång till hållbara förnybara drivmedel och en kraftfull utveckling av eldrift i fordonsflottan”.


Samtidigt som utsläppen av växthusgaser måste minska mycket kraftigt kan vi inte blunda för att samhället behöver energi. Frågan är vilka typer av energi.

Olje- och gasbolaget Shell väljer sin lösning och letar efter fossilgas i Skåne. Det är både upprörande och förvånade. Att hämta upp de sista fossila resterna är fel väg att möta framtiden.

På Högestad väljer vi en annan väg, vi satsar på förnybar energi. Vi vill börja producera el, som exempelvis kan driva våra framtida bilar och ersätta kolkraftverk i våra grannländer. Därför söker vi efter lämpliga områden för vindkraft och undersöker också, som ett komplement, möjligheten att installera solceller. Vi vill bidra till att på kort sikt ersätta bensin och diesel som drivmedel, och satsar på biogasproduktion. Vi vill också minska behovet av andra energislag för uppvärmning och planerar därför en satsning på solvärme.

Vi vill genomföra satsningen på förnybar energi på ett bra sätt, som inte hotar andra viktiga miljö- och naturvärden. Under årens lopp har vi lärt oss att förverkligandet av nya tankar tar tid. Först då de som omfattas av ett förändringsarbete känner samhörighet med de nya idéerna får de ett hållbart och långsiktigt genomslag. Därför välkomnar vi alla förslag om hur vi som stor markägare i ett rikt land kan ta vår del av ansvaret när det gäller att möta det globala klimathotet med förnybar energi.