Jämställdhet spelar roll för miljö- och klimatutvecklingen

Tyck till ,

Även om miljöförstöring och negativ klimatutveckling påverkar alla - så påverkar den män och kvinnor olika. De allra fattigaste – ofta kvinnor och barn riskerar till exempel att bli den största gruppen klimatflyktingar. Bristen på samma lagliga rättigheter och tillgångar för kvinnor som för män påverkar också jordbruket och matproduktionen negativt. Samtidigt är det männen som drar det kortare strået när det gäller risken att bli steril av de läkemedel och preventivmedelsrester som finns kvar i våra vatten. Centerkvinnorna arbetar nu med att ta fram förslag av jämställdhetspolitiska åtgärder inom miljö- och klimatfrågorna.

1. Giftfri vardag – fasa ut farliga kemikalier 

Idag släpps det ut mängder av läkemedelsrester, inklusive preventivmedel, i våra vatten vilket innebär en större risk för män och pojkar att bli sterila och barnlösa. Centerkvinnorna vill påskynda arbetet med att fasa ut farliga kemikalier och hormonstörande ämnen ur vår vardag genom att införa en skatt på farliga kemikalier. Vi vill även införa ett FASS för kemikalier, så att du som konsument kan se vilka kemikalier som finns i olika produkter och vilka biverkningar de kan ge. Därutöver kräver vi att klädproducenterna ska ta ett större återvinningsansvar för gamla textilier.

2. Fler kvinnor på ledande positioner – internationellt, nationellt och lokalt

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter till makt och inflytande i samhället och som individer. Det är bevisat att ju mer mångfald som finns representerad, desto mer representativa blir besluten. Centerkvinnorna vill se fler kvinnor på ledande positioner både inom politik och inom näringsliv. Kvinnors representation behövs inom alla miljöområden och därför verkar vi för att fler kvinnor väljer utbildningar i mansdominerade branscher som bygg-, ingenjörs-, jordbruks-, energi- eller miljötekniksutbildningar. Därutöver krävs en jämnare könsfördelning även inom infrastrukturfrågor, såsom inom stadsplanering och för transportsektorn. 

3. Jämställdhetssatsningar inom jordbruk, landsbygdsutveckling och ökat klimatbistånd

Drygt 75 procent av världens fattiga bor på landsbygden. Av dessa är 80 procent beroende av lantbruket för sin överlevnad. Sverige måste i samtalen kring FN:s nya globala utvecklingsmål driva på för större fokus på landsbygdsutveckling. Av Afrikas matproducenter är 80 procent kvinnor, men de äger bara 2 procent av marken. Därför kräver vi att en större andel av det svenska biståndet prioriterar lantbruket, med fokus både på klimatanpassad jordbruksproduktion samt för kvinnors ekonomiska självständighet inom jordbruket. Sådana satsningar fyller ett flertal funktioner; fattigdomsbekämpning, förbättrad matproduktion/minskad hunger, minskad negativ klimatpåverkan och färre framtida klimatflyktingar. Kvinnor inom jordbruket måste få samma möjlighet till lån som män har, samt samma rätt att äga och ärva. I många länder är just ett välfungerande jordbruk nyckeln till lokal och nationell tillväxt och utveckling. 

Helena Vilhelmsson, Kristina Yngwe, Ulrika Axelsson (C)