Tyck till!

RAÄ:s rapport är felaktig

Tyck till! Artikeln publicerades

I en rapport som nyligen framlagts av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) till länsstyrelsen anges att Ales stenar inte längre är en gravplats.

Samtidigt konstateras att ”hypotesen att Ales stenar är ett solkalendarium förutsätter antagandet att monumentet är betingat av solen”. En ofattbar felaktig framställning av Bengt Söderberg som är rapportens huvudansvarige.

Glädjande är att RAÄ efter all kritik har insett att Ales stenar inte är en gravplats. Det som däremot inte är glädjande är att man i rapporten viftat bort solkalendern utan analys eller motivering. Att Ales stenar är uppställda efter solen framstår som höljt över alla tvivel.

Man kan som forskare har olika åsikter i tolkning, men det går inte att medvetet åsidosätta den matematiska sannolikhet som med förkrossande tyngd visar att Ales stenar är uppställda efter solens årliga gång.

Författarna till RAÄ:s rapport har i sin iver att datera Ales stenar satt stor tillit till ett träkol som påstås ha hittats vid en grävning under orubbad sten. Samtidigt påstås att även benrester ska ha påträffats där. Är detta riktigt? Nej, så här skriver arkeologiprofessor Märta Strömberg som var chef för den aktuella utgrävningen 1996. ”Dateringen till 540–650, e. Kr av ett kol under block N24 är i och för sig glädjande. Det medger dock ingen exakt datering av Ales stenar. Under förutsättning att träkolet ligger orört, vilket det enligt utgrävaren syntes göra kan man dra slutsatsen att det kommit dit före det att Ales stenar rests.”

Den 14 mars i år kontrollerade Nils-Axel Mörner materialet som efter utgrävningen förvarats på arkeoosteologiska institutionen vid Stockholms universitet. På provpåsen med brända ben står texten ”Ales stenar invid block N24 ca 70 cm under markytan, juni 96”. Provet har alltså inte tagits ur ett ”orört läge” under blocket utan från ett omrört lager invid stenen. Därmed faller ämbetets datering av Ales stenar.

Faller gör även RAÄ:s förklaring om att Ales stenar inte är betingat av solen. Ty flera kända forskare såsom matematikprofessor Göran Lind, geografiprofessor W. Malmström, professor J. Carter och fil.dr astronom Göran Henriksson har bekräftat att så är fallet.

Det finns skålgropsmönster på toppen av två stenar orienterade efter solens upp- och nedgångar vid vinter- och sommarsolstånd. På toppen av en av stenarna bildar fyra skålgropar ett miniatyrskepp orienterat efter solstånden. Märta Strömberg skriver 1990 att ”skålgroparna ovanpå stenen bör tyda på att de kommit dit sedan blocket rests”. Geologiprofessor Jan Bergström har samma åsikt om skålgropar på en annan sten. Allt detta har Bengt Söderberg förbisett.

Om RAÄ:s rapportörer gjort sig mödan att kontrollera fakta till sitt så kallade faktaunderlag hade vi förskonats från den här situationen.