Vollsjö

Förorenad skyttevall kan täckas med duk

Vollsjö Artikeln publicerades

Det är inte realistiskt att frakta bort den förorenade jorden från skjutbanan i Vollsjö.

Åtminstone inte om skytteföreningen ska stå för kostnaden som beräknas till cirka 350 000 kronor. I stället vill de täcka vallen med en duk.

Skytteföreningen har i dag 5 000 kronor i kassan. Det räcker inte på långa vägar för att frakta bort den jord från kulfångsvallen som är förorenad av bland annat bly.

Enligt en beräkning kostar det omkring 350 000 kronor.

Föreningen konstaterar att lösningen inte är realiserbar då de som verksamhetsutövare måste stå för beloppet.

En konsultfirma som tittat på ärendet bedömer det heller inte som skäligt.

Detta mot bakgrund av att det inte bevisats att vallen läcker. Inte heller har det gjorts en studie av om föroreningarna kan spridas via grundvattnet.

Kommunen har tidigare sagt att några föroreningar inte nått Vollsjöån vilket tas som en indikation på att vallen inte läcker.

Konsulten förordar en alternativ lösning som innebär att vallen täcks med fiberduk och byggplast. Därefter täcks allt med jord och gräs.

Det är också det förslaget som skytteföreningen vill genomföra. Planen är att starta till våren då marken åter är torr.

Men först krävs ett godkännande av kommunen.

Kommunens miljöinspektör Ingmar Närlid säger att det är ett komplicerat ärende såtillvida att området berör två markägare.

I det ena fallet har ägaren haft marken sedan före miljöbalken trädde i kraft. Ingmar Närlid säger att det innebär att ägaren inte är skyldig åtgärda problemet utan att det ligger på skytteföreningen.

I det andra fallet har markägaren köpt marken efter miljöbalkens inträde och då är det den personen som ansvarar för saneringen.

Ingmar Närlid vill än så länge avvakta med hur kommunen kommer att ställa sig till föreningens önskemål.