Länsstyrelsen sågar delar av planerna på utbyggnad

Ystad Artikeln publicerades

Länsstyrelsen sågar delar av de planerade utbyggnaderna i Köpingebro. Främst vänder man sig mot att samhället ska växa så mycket och att man vill bygga på jordbruksmark.

I en fördjupad översiktsplan har kommunen skissat på en framtida utbyggnad av Köpingebro.

Planerna tar sin början på det gamla sockerbruksområdet, som kommunen vill förvandla till en blandning av bostäder och små verksamheter. De idéerna välkomnar länsstyrelsen, som tycker grundtanken att bygga ut en ort med bra kollektivtrafik är bra.

I en första utbyggnadsetapp planeras 200 nya bostäder samt 50 fritidshus i sandskogen ut mot Fredriksberg.

Etapper bör strykas

I ytterligare två utbyggnadsetapper skissas dessutom på 400 bostäder i den västra delen av orten samt ytterligare 100 fritidshus i Fredriksbergsområdet.

Länsstyrelsen ifrågasätter om Köpingebro med i dag cirka 1 100 invånare verkligen behöver växa så mycket och menar att de två senare etapperna helt bör strykas i planförslaget.

Kommunen har inte heller presenterat några särskilda skäl till att bygga fritidshus i riksintressanta miljöer, i lägen som inte innebär en direkt utveckling av den befintliga orten, anser länsstyrelsen.

Den bedömer inte heller att det kollektivtrafiknära läget är ett tillräckligt skäl att bygga på jordbruksmark.

Bara små ändringar

– Länsstyrelsen kan därför komma att överpröva kommande detaljplan enligt plan och bygglagen, skriver länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande.

Redan i samrådsskedet påpekade länsstyrelsen att information om riksintressen, strandskydd, översvämning, miljökvalitetsnormer, buller, risk, störningar, markföroreningar behövde bearbetas, förtydligas och kompletteras för att vara en god bedömningsgrund för kommande planering och prövningar.

– Trots det kan länsstyrelsen konstatera att kommunen bara gjort små ändringar och att länsstyrelsens synpunkter inte beaktats, skriver länsstyrelsen som rekommenderar kommunen att arbeta om planförslaget och skicka det på en andra granskning.