Länsstyrelsen ställer frågor om utflyttning av hamnen

Ystad Artikeln publicerades

Programförslaget för en utflyttning av hamnen i Ystad lämnar en hel del frågor obesvarade, anser länsstyrelsen.

Länsstyrelsen påpekar att programmet gör kortfattade beskrivningar av komplexa frågor och efterlyser en fördjupning.

Programförslaget beskriver förutsättningarna för att flytta ut den kommersiella hamnen. Programmet berör hur mark i området ska användas av industrier som ska ha tillgång till järnväg, vägar och kajer.

Programmet tar också upp nya dragningar av järnvägen till hamnen.

Länsstyrelsen konstaterar att Ystads hamn är av riksintresse för kommunikationer. Det här riksintresset står i konflikt med den nya användningen av hamnen för industriverksamhet, enligt länsstyrelsen.

Även förbindelserna mellan hamnen och E65 berörs i programförslaget.

Länsstyrelsen anser att kommunen inte tillräckligt har redogjort för hur trafikproblemen ska lösas.

"I det fortsatta planarbetet behövs en bedömning av vilka infrastrukturåtgärder som är nödvändiga med utgångspunkt i fullt utbyggd verksamhet enligt programmet", skriver länsstyrelsen.

De här frågorna bör enligt länsstyrelsen tas upp i en fördjupad översiktsplan.

Enligt länsstyrelsen är det nödvändigt att närmare redovisa hur järnvägen ska dras i hamnområdet, och vilka konsekvenser det får.

Ystad hamn anses också vara av riksintresse för fisket, bland annat för att hamnen är isfri. Därför bör även konsekvenserna för fisket belysas, enligt länsstyrelsen.

Även buller, risker för människans hälsa samt klimatets påverkan bör belysas bättre, enligt länsstyrelsen som också vill veta hur störningar av boende vid hamnen ska undvikas.