Nya hamnplaner tar form i Ystad

Ystad Artikeln publicerades

I våras rev regeringen upp hamnplanen. Nu gör kommunen ett nytt försök med ett planprogram. I det finns plats för en yttre hamn, 40 meter höga industribyggnader och nya sträckningar av järnvägen och Dragongatan.

För drygt två år sedan drevs den nya detaljplanen för hamnen igenom på rekordtid. Samma dag hanterades den i samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige., där beslutet justerades samma kväll. Den gången brådskade en detaljplan, eftersom hela hamnverksamheten skulle miljöprövas.

Kanske gick det hela lite för fort. Två år senare rev regeringen upp hela planen med motiveringen att den saknade planprogram.

Nu har kommunen lyssnat, lärt och tagit fram ett sådant program, som med start i morgon, lördag går på samråd.

Planprogrammet öppnar för möjligheten att flytta ut färjetrafiken i en yttre hamn. Tanken är att området väster om den nuvarande industrimarken vid Världen ände ska fyllas ut och samtidigt muddras. Omfattningen av det arbetet redovisas först i näste steg, i detaljplanen.

Inom hamnområdet föreslås en yta för industriverksamhet som har behov av närhet till hamn, järnväg och väg. I det området blir det möjligt att bygga 20 meter höga industribyggnader med delar upp till 40 meter höga.

När hamnverksamheten flyttar längre ut i hamnen, är tanken att stadsmiljön ska förbättras. Samtidigt får man chans att låta staden växa mot havet.

Såväl industriområdet som hamnen har behov av tillfart via både väg och järnväg.

I planprogrammet skissas därför på en utbyggnad av vägar och järnvägar i två steg.

I det första steget fortsätter Södra Dragongatan att vara tillfart för vägtrafiken till hamnen.

I steg två byggs väg E65 ut, under Österleden, järnvägen och Södra Dragongatan och leds till yttre hamnen bredvid ett nytt järnvägsspår.

Planprogrammet tar även upp två alternativa sträckningar av Dragongatan/E 65. Enligt det ena alternativet leds trafiken på Dragongatan, som dyker under Österleden och järnvägen strax norr om den nuvarande rondellen.

I andra alternativet får E 65 en ny dragning öster om regementsområdet. Även rondellen förskjuts österut.

För att minska intrånget och bullret finns planer på att däcka över stora delar av den nya sträckningen.

I planprogrammet diskuteras även fyra nya sträckningar av järnvägen. Dagens spårsträckning anses inte bra, eftersom färjetrafiken tvingas korsa den.

De alternativa sträckningarna går längre österut, på båda sidor om Dragongatan.

Nu har fastighetsägare och myndigheter och andra berörda tid till den 19 november att komma med synpunkter. I januari nästa år räknar man med att detaljplanen ska gå på samråd, ställas ut i mars och antas i fullmäktige i juni.

Den första juli nästa år träder den nya plan- och bygglagen i kraft. I den krävs inte längre något planprogram.

Det nya planprogrammet tar bara upp delar av den upprivna detaljplanen. Att kommunen tar fram den beror på att man vill göra det möjligt för EWP, som bygger vindkraft, att etablera sig i hamnen.