Utsläpp under gränsvärdena

Ystad Artikeln publicerades

För första gången görs nu luftmätningar nere i Ystads hamn. – De första resultaten är klara och ligger klart under gränsvärdena, säger Carl Johan Bernelid, miljöstrateg vid Ystads kommun.

YSTAD. Han understryker att det är alltför tidigt att dra några slutsatser av mätningarna. De började vid årsskiftet och endast de tre första veckornas resultat har blivit analyserade.

- Vi behöver åtminstone ett halvårs mätningar för att kunna säga något, säger Carl Johan Bernelid medan han samlar in de små, små burkarna med filter som skickas till analys.

Årstid, väder och vindar spelar roll för mätresultatet, enligt Carl Johan Bernelid.

Mätningarna görs på tre platser i hamnen och på en plats i Östra förstaden.

Vid Bornholmsterminalen mäts halterna av kvävedioxid, svaveldioxid och flyktiga organiska kolväten. Vid de båda andra mätstationerna i hamnen registreras enbart kvävedioxid.

- Kvävedioxid är en bra indikation. Luftföroreningar är kopplade till förbränning. Finns det höga halter av kväveoxid kan man förvänta sig att det finns annat skit i luften, säger Carl Johan Bernelid.

Vid Polenterminalen är den högsta halten av kvävedioxid som uppmätts mellan 35 och 40 mikrogram per kubikmeter luft, nästan dubbel så hög halt som vid de övriga mätplatserna. Miljökvalitetsnormen ligger på högst 60 mikrogram per kubikmeter luft.

I Östra förstaden mäter man också halterna av partiklar. De resultaten har dock inte kommit ännu.

Det förvånar Carl Johan Bernelid att de högsta halterna av kvävedioxid har uppmätts vid Polenterminalen. I fjor slog Avdelningen för arbets- och miljömedicin larm om hälsovådliga utsläpp i hamnen. Då pekades området vid Bornholmsterminalen ut som hårdast drabbat av utsläpp. Den bedömningen grundade sig på beräkningar och inte på faktiska mätningar.

Enligt Carl Johan Bernelid kan det vara så att det är flera samverkande utsläppskällor som bidrar till de jämförelsevis höga halterna av kvävedioxid som nu uppmätts vid Polenterminalen: Färjorna, pelletsfabriken och den tunga lastbilstrafiken.

Tidigare har luftkvaliteten mätts inne i stan. Under perioden mellan 2006 och 2011 har utsläppen av partiklar i Östra förstaden visat en svagt nedåtgående trend. Vid två tillfällen 2010 har miljökvalitetsnormen för partiklar överskridits. Men det är tillåtet att överskrida normen 35 gånger, enligt Carl Johan Bernelid.

Men han tycker att det finns anledning att hålla koll på partikelutsläppen som även kommer från exempelvis jordbruket och biltrafiken.

- Vi har lite för höga årsmedelvärde, men det är inte över normen, säger han.

Även utsläppen av kvävedioxid har minskat något under de senaste åren, enligt luftmätningarna i Östra Sjöstaden.

Genom de nya mätningarna i hamnen får man ett underlag för vidare diskussioner och miljökrav. I hamnområdet planeras på lite längre sikt nya bostäder. Och färjorna är kritiserade för utsläpp.

Mätningarna görs som en del av hamnens kontrollprogram som alla miljöfarliga verksamheter är skyldiga att ha. Även miljödomen som rör hamnen ställer krav på kontinuerliga mätningar.

- Det ska bli spännande att se mätresultatet när färjorna har anslutits till landel. Men det sker inte förrän nästa år, säger Cecilia Ejlertsson, miljöansvarig i hamnbolaget.

Carl Johan Bernelid lägger dock in en brasklapp.

- Mellan 70 och 80 procent av utsläppen kommer utifrån. De kan vi inte påverka, säger han.