Annons
Insändare

Mats Elfström: Går det att sälja allmän platsmark?

YA:s rapportering från debatten om olovligt utnyttjad fastighetsmark i Ystad präglas tyvärr av okunnighet om ägande och reglering av markanvändning. Det hade varit bra om tidningen tagit hjälp av kommunens expertis för att bringa klarhet. Om inte annat i sin roll som folkbildare.
Ystad • Publicerad 9 mars 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gjuteriet och Sjömansgatan är två områden där allmän platsmark ligger i privata trädgårdar. Nu ska kommunen se om den behöver marken eller om den kan säljas till dem som utnyttjar den.
Gjuteriet och Sjömansgatan är två områden där allmän platsmark ligger i privata trädgårdar. Nu ska kommunen se om den behöver marken eller om den kan säljas till dem som utnyttjar den.

Det går inte att sälja allmän platsmark, för att det inte finns något sådant som kan säljas. Så här är det.

Mark är egendom, och mark är indelad i fastigheter. En fastighet definieras på marken genom en juridisk förrättning som utförs av Lantmäterimyndigheten.

Annons

En fastighet kan ägas av privatpersoner eller juridiska personer, och i tätorter ägs vanligen gatumark, parker och så vidare av kommunen. Det går att titta på fastighetsindelningen i ett flertal webbtjänster.

Hur mark kan användas regleras ytterst genom en stads- eller detaljplan. I den beskrivs vilken mark som kan användas för att bygga hus, vara park eller gata.

Det är härifrån som begreppet allmän platsmark kommer. Men det har inget att göra med fastighetsindelning eller ägande till marken, även om fastighetsbildningen helst ska avspegla planens syften.

Normalt äger också kommunen fastighetsmark som är utlagd som allmän platsmark. Aktuell detaljplan för en plats kan hittas på nätet i en del kommuner, men långt ifrån alla.

Vad måste då ske för att aktuella fastighetsägare ska få “köpa till allmän platsmark”?

Först måste detaljplanen göras om, så att aktuella ytor görs om till kvartersmark eller mark för bostadsändamål. Det är en relativt kostsam och tidsödande process. Länsstyrelsen kan till och med neka till planändringen, eftersom den enbart grundar sig i kommunens misslyckande med att verkställa den gällande planen.

Därefter måste Lantmäteriet skapa nya fastighetsgränser och omföra mark från kommunens fastighet till de privata fastigheterna. Även detta är en kostsam och tidsödande process. Handläggningstiden för sådana här ärenden är just nu omkring elva månader. Och så måste så klart fastighetsägarna betala för marken, enligt rådande pris för byggbar mark i tätorten.

Det skulle nog vara alla främmande att anlägga en uteplats i grannens trädgård, och sedan kräva att få köpa den marken. Ändå är det i princip vad som har skett här och där i Ystad. Och något som kommunen tydligen ser som en möjlig lösning på situationen.

Det vore rimligt om Ystads planavdelning redan nu presenterade en uppskattad kvadratmeterkostnad för fastighetsägarna, efter planarbete, fastighetsförrättning och markköp. Det kanske skulle dämpa förväntningarna hos en del.

Mats Elfström , tidigare geodataansvarig i Ystad

Annons

YA:s kommentar: YA har i flera artiklar berättat att allmän platsmark varken får säljas eller upplåtas till privata fastighetsägare. Den ska vara tillgänglig för alla. I samband med samhällsbyggnadsnämndens beslut att undersöka om kommunen behöver all den allmänna platsmark som annekteras skrev vi: ”Mark som kommunen då inte behöver ska de privata fastighetsägarna tillfrågas om de är intresserade av att köpa. Då väntar först en ändring av detaljplanen så att marken blir kvartersmark.”

Per Nilsson, reporter Ystadsredaktionen

Annons
Annons
Annons
Annons