Annons
Insändare

Socialdemokrater: Ökad exploatering av Sandskogen gynnar inte Ystadsborna

Ystads kommun är markägare till Ystads sandskog. Ett område som är ett rekreationsområde för Ystadsbor och besökare. Skog, grönytor, strand och kustlinje. Ett fantastiskt område som vi alla värnar om och vill bevara.
Ystad • Publicerad 23 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

På området finns 546 arrendetomter och arrendatorer. En del bor i fastigheterna året om och andra använder fastigheterna som fritidshus.

Området har blivit alltmer populärt och är en verklig klenod som vi kan och ska vara stolta över. Det är också utnämnt till att vara av riksintresse med sin unika prägel.

Annons

Arrendatorerna har framfört önskemål att områdesbestämmelserna ska tillåta en utökning av tillstånden vid byggandet av friggebodar. En utökning från 10 kvadratmeter till 15.

Vid tidigare försök att göra ändringar i områdesavtalet har det inte varit möjligt. Kommunen har i många år sett över vilka andra vägar det skulle kunna finnas för denna utökning. Det förslag som finns för beslut är ett tilläggsavtal till arrendeavtalet.

Socialdemokraterna i Ystad är mycket tveksamma till en ökad exploatering av området som inte gynnar rekreationsområdet för Ystadsborna.

Det är flera år sedan det gjordes en inventering eller någon uppföljning av hur områdesavtalet följs och vi ser det som angeläget att det blir genomfört innan det kan bli aktuellt med beslut om tilläggsavtal.

Förslaget till tilläggsavtal hanterades i kommunfullmäktige i juni, Kommunstyrelsens ordförande yrkade att ärendet skulle bordläggas och det fick gehör. Socialdemokraterna hade då ett återremissyrkande med förslag om inventering.

Därefter har kommunstyrelsen beslutat efter Socialdemokraternas förslag att det ska tillskjutas ekonomiska förutsättningar som gör en inventering möjlig.

Under sommaren har villaföreningen Ystads sandskog haft årsmöte. Kommunstyrelsens ordförande, samhällsbyggnadsnämndens ordförande och undertecknad var inbjudna. Ärendet om tilläggsavtal var ett av ärendena.

Både Paula Nilsson och Per-Olof Lindh uttryckte att det enda rätta var att yrka bifall till tilläggsavtalet och uttryckte sin oförståelse till annat.

Ärendet har återkommit till fullmäktige. Socialdemokraterna yrkar på återremiss i enlighet med tidigare. Sverigedemokraterna yrkar också på att ärendet ska återremitteras.

Då är kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadsnämndens ordförande inte lika säkra på tilläggsavtalet längre och de yrkar också att ärendet ska återremitteras.

Annons

Det viktigaste för oss är att vi bevarar det fantastiska rekreationsområde som Sandskogen är och att alla kan glädjas åt att vistas där. Det är vi konsekventa med.

Vilken konsekvens finns det inom styret i Ystads kommun?

Cecilia Magnusson (S)

Kevin Rasmussen (S)

Annons
Annons
Annons
Annons