Branteviksplan stoppas

Den 24 juni antog kommunfullmäktige en detaljplan som gör det möjligt att bygga bostäder vid Branteviks idrottsplats. Men nu har länsstyrelsen stoppat planen, eftersom den befaras skada riksintressena i området.
Simrishamn • Publicerad 19 juli 2002

- Planen träder inte i kraft, eftersom vi ska pröva om planen utgör en påtaglig skada för riksintressena, säger Åsa Björn på länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet i Malmö. Hon tror att prövningen inte kan ske förrän till hösten. Det betyder att planen läggs på is. Byggnadsnämnden i Simrishamn kan inte ge några bygglov, utan måste avvakta länsstyrelsens prövning. Fullmäktige har också godkänt ett exploateringsavtal med lantbrukare Lars Håkansson, Urkille gård, för det aktuella området. YA har inte lyckats få någon kommentar från exploatören, som enligt avtalet ska avstycka och bebygga fyra tomter senast den 1 april 2005. Redan hösten 2000 framhöll länsstyrelsen att exploateringen berör en förhistorisk boplats med osäker begränsning åt nordost. Fornlämningen är registrerad som fornlämning nr 118 enligt Riksantikvarieämbetets register. Planområdet berör också riksintresse för kustzonen och friluftslivet. För en del av området råder det strandskydd. hårddraget "De tomter som tillkommit i utställningsskedet bör inte komma till stånd, då de bidrar till barriäreffekten mot kusten och motverkar riksintressets syften. En lämpligare lokalisering av nya tomter vore nordost om befintlig bebyggelse," skrev länsstyrelsen. Men stadsarkitektkontoret tyckte det var hårddraget att tala om barriäreffekt sedan två tomter tillkommit. Kontoret medger att länsstyrelsen (under samråd och utställning) "inte fått sina synpunkter, helt eller delvis tillgodosedda." Detaljplanen och exploateringsavtalet berör fastigheterna Gislöv 17:2 m fl, Brantevik 36:90 samt Gislöv s:6 i Brantevik. Planområdet begränsas i nordost av Råvägen. Inom området finns fyra bostadshus med komplementbyggnader. Planen gör det möjligt att bygga ytterligare sju bostadshus. Enligt planen ska tomterna göras stora, minst 2 000 kvadratmeter, för att inte ge området ett kompakt, bymässigt intryck. En gles bebyggelse fordras för att få en mjuk övergång till betes- och jordbruksmarken sydväst och sydost om planområdet. Avsikten är att utvidga idrottsplatsen upp till Skillingevägen. Planområdet nås via Råvägen och Skillingevägen. På grund av vägens ringa bredd planeras en mötesplats nordväst om idrottsplatsen. Sydväst om denna avgränsas den befintliga vägen mot åkermarken av en stenmur. Eftersom området ligger strax norr om idrottsplatsen kan det stundtals bli störningar av olika arrangemang, såsom fotbollsmatcher och konserter. "Störningarna bedöms emellertid inte vara av sådan omfattning att inte ny bostadsbebyggelse kan godtagas," skriver stadsarkitektkontoret.

Robert Jönson robert.jonson@allehandasyd.se
Så här jobbar Ystads Allehanda med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.