Nu krävs fler prover vid marknadsplatsen

Sjöbo Artikeln publicerades

Nu föreslås ytterligare undersökningar både på land och i Grimstoftabäcken.

Detta för att säkerställa hur stort område som påverkas av föroreningarna vid marknadsplatsen. Det finns också en risk att brunnar för dricksvatten kan skadas.

Det var 2009 som det påträffades föroreningar i marken i samband med att infarten till Ica:s parkering ändrades. Såväl tunnor som slagg från Sjöbo bruk upptäcktes i massorna. Därtill sand, tegel, betong, metallskrot med mera som ingen riktigt vet var de kommer från.

Därefter har det gjorts undersökningar som visar att marken ändå är förvånansvärt ren. Inte heller tros grundvattnet påverkats i någon högre grad.

Kommunens egen enhet för vatten- och avloppsfrågor säger i ett yttrande att de inte tror att grundvattnet som används för dricksvatten påverkas av föroreningarna.

Men nu föreslås att det görs fler provtagningar. Miljöenheten tycker att det bör genomföras en kompletterande undersökning av marken mot bäcken vid marknadsplatsen för att säkerställa hur stort område de förorenade massorna täcker.

Dessutom vill de att det klargörs om Grimstoftabäcken tagit skada. Så kan vara fallet eftersom ingen vet hur långt ut föroreningarna sträcker sig.

-I bäcken har inte gjorts några provtagningar alls och det finns en risk att vattnet påverkats, säger miljöinspektör Karl Asp.

Miljöenheten vill också att det utreds om föroreningarna kan spridas vidare så att enskilda brunnar för dricksvatten drabbas.

Hur det i så fall ska genomföras överlåter de till konsultfirman att ta fram en lösning på.

Förslaget har nu skickats till tekniska nämnden samt kommunstyrelsen för synpunkter.