Nyheter

OECD föreslår skolval med kvotering

Sverige kan göra mycket mer för att underlätta integrationen av invandrarbarn i skolan. Det hävdar OECD i en ny rapport och föreslår bland annat en viss kvotering när eleverna väljer skola. Rapporten, som beställts av det svenska utbildningsdepartementet, överlämnades till regeringen på fredagen.(TT)
Publicerad 1 februari 2019

Rapporten, som beställts av det svenska utbildningsdepartementet, överlämnades till regeringen på fredagen. Den pekar på problemen, som är välkända och har visat sig i de så kallade Pisa-mätningarna där kunskaperna i matematik, läsförståelse och naturvetenskap testas bland 15-åriga skolelever från hela världen.

Resultatet har varit dystert för svenskt vidkommande vad gäller resultaten för invandrarungdomarna. I den senaste Pisa-undersökningen var det 61 procent av barnen till första generationens invandrare som inte nådde upp till en basnivå av kunskaper. Bland andra generationens invandrare var andelen 43 procent och bland elever med svensk bakgrund 24 procent.

Högre löner

För att lösa problemen föreslår OECD ett antal åtgärder. En av dessa är att underlätta för ungdomarna att välja skola, i kombination med en viss kvotering utifrån socioekonomisk bakgrund. Dessutom bör friskolor stimuleras att ta emot en högre andel nyanlända elever.

OECD rekommenderar vidare ökat stöd för språkträning. Elever som aldrig lär sig svenska ordentligt kommer för alla framtid att vara missgynnade. Därför bör undervisningen i svenska bli mer individinriktad, och regelbunden uppföljning av kunskaperna är en nödvändighet.

OECD föreslår också att olika satsningar för att locka lärare till skolor med tuffare pedagogiska utmaningar. Det kan handla om såväl högre lön som mindre undervisningstid och mer tid till förberedelser och föräldrakontakter.

Samråd med L och C

Det blir nu utbildningsminister Anna Ekström som får samråda med Liberalerna och Centern. Av den anledningen vill hon inte uttala sig om enskilda förslag i OECD:s rapport.

””

Men samtliga fyra partier har i januariöverenskommelsen redan satt på pränt några mål som sammanfaller eller ligger nära OECD:s rekommendationer. I 73-punktersprogrammet återfinns såväl fler karriärtjänster i utanförskapsområden som obligatorisk språkförskola för nyanländas barn och mer tid för nyanlända ungdomar att klara gymnasiebehörigheten.

TT