Insändare

Jan Rejdnell (L): Grankvist räknar alltid med värsta scenariet

Vid olika tillfällen under hösten i fullmäktige, kommunstyrelse och barn och utbildningsnämnden har Christer Grankvist (S) gjort uttalanden och protokollsanteckningar med olika belopp kring kommande resultatet för olika månadsbokslut i bun.
Simrishamn • Publicerad 12 januari 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Beloppen har hela tiden varit olika och mycket högre än de prognoser som angetts av förvaltningen. Detta beroende på att Christer Grankvist hela tiden angivit värsta tänkbara scenario utan att ta hänsyn till de positiva inslagen som uppväger de fördyrande kostnaderna.

Det blir således en skev bild av utfallet som hela tiden utgått från minusposterna. Syftet med detta är givetvis att skapa en skev och negativ bild av ekonomin i nämnden.

I buns ett månadsbokslut skrev Christer Grankvist i protokollet:

"Refererar till det bifogade månadsbokslutet för oktober som från förvaltningen överlämnats till bl.a. KS och ekonomichefen och ifrågasätter utifrån detta om helårsprognosen fortfarande, och dessutom efter förbättring på̊ 700.000 kr, verkligen är det till nämnden redovisade underskottet på̊ 1,3 miljoner och inte ett minus på̊ 6,8 miljoner som anges i månadsbokslutet till KS. Mycket stor skillnad och inte bra med olika uppgifter och nu sent för åtgärder."

Sista meningen påstås det direkt att förvaltningens uppskattning om ett minus om 1,3 miljoner är direkt felaktig och istället är ett minus om 6,8 miljoner som man nu inte kan göra något åt.

Med denna formulerade protokollsanteckning ifrågasätter Grankvist förvaltningens prognoser. Det är allvarligt.

Uppgifterna är hämtade från de uppgifter som är lämnade från förvaltning och ekonomiavdelning i kommunen. Det som stod efter de ekonomiska uppgifterna i november var: ”Med anledning av periodiserat bokslut bedöms helårsresultatet till ca - 5,8 Mkr (exklusive tillfälliga statsbidrag och ramförstärkning)”. Parantesen bortsåg Grankvist från. Allt som handlade om ramförstärkningar och plus – togs bort.

När förvaltningen i november lade fram nya uppgifter från ekonomiförvaltningen om ett statsbidrag om 2,3 miljoner som inte kommer att utbetalas i år samt nya uppgifter om att avskrivningar skulle påverka resultatet, frågade jag som ordförande i nämnden om Christer Grankvist kände till dessa nya uppgifter i förväg? Svaret blev nekande. Sanningen är att förvaltning och nämnd fick reda på detta i november.

Med de nya uppgifterna skulle räkneövningarna som Grankvist gjort hamna på över 10 miljoner i bokslutet. Detta överensstämmer nu inte med verkligheten. Övningarna liknar mera av gissningslekar över hur illa det skulle kunna gå.

Jan Rejdnell (L), ordförande bun Simrishamn